• 0 Votes - 0 Average
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Chế độ chủ đề

Map chức lệnh trong TQC
#1
Lính nam:


*Chức lệnh cấp 12:

-Phạc đao lệnh:Đông Nhũ Nam,đánh con ngự đao sơn tặc.
-Thương chức lệnh:Đông Nhũ Nam,đánh con ngự thương sơn tặc.
-Cung chức lệnh:Đông Nhũ Nam,đánh con ngự cung sơn tặc.
-Kiếm binh lệnh:Săn boss vong trò như Đoàn Lang,Tiêu Nhẫn,Lý hiêu rớt,đánh quái ko rớt.
-Man Chức lệnh:Thốc Long Động,đánh phủ binh nam man.
-Kị binh lệnh:Đánh con lính cưỡi ngựa ở Đông Dự Chương,Trường An Tây.
-Hầu hết các cl 12 đều rớt ở Thiên Trụ Sơn,Phòng Lăng,Đại Hưng Sơn.

*Chức lệnh cấp 36:

-Đại đao lệnh:Hạ Phì,Ðông Bình Nguyên,Đông Hán Trung.Đánh con đao binh rớt.
-Thiết chùy lệnh:Bạch Môn Lâu,Nhai Đình,đánh con lực sĩ lương châu.
-Trường thương lệnh:Vu Hiệp,đánh thương kinh châu.
-Kích binh lệnh:Bạch Môn Lâu,Tây Thiên Thủy,Vân Nam.Đánh con tiêu binh rớt.
-Trường cung lệnh:Vu Hiệp,đánh con cung kinh châu.
-Nỏ binh lệnh:Kì Sơn,đánh nỏ binh lương châu.
-Trường kiếm lệnh:đánh Kỷ Linh,Trương Nhậm,Lưu Chương,Viên Thuật.Đánh quái ko rớt.
-Kiếm sĩ lệnh:như trường kiếm lệnh.
-Đằng giáp lệnh:Thốc Long Động,Đông Kiến Ninh,Quế Lâm,các map Vân Nam.Đánh con giáp binh nam man rớt.
-Mãnh thú lệnh:
-Thiết kị lệnh:Bạch Môn Lâu,Đông Lương Châu,Tổ Chim,Mi Ổ.Đánh con thiết kị rớt.
-Hung nô lệnh:Cửu Nguyên.

*Chức lệnh cấp 56:

-Nhuệ giáp lệnh:Thốc Long Động,Quế Lâm,các map săn boss voi.Đánh con trường giáp nam man rớt.
-Nhuệ thú lệnh: Phụ Cận Vân Nam.Đánh con hổ nam man rớt.
-Nhuệ thiết lệnh:Bạch Môn Lâu,Đông Lương Châu,Tổ Chim,Mi Ổ.Đánh con đại thiết kị.Huyền Thố.Dọn lính boss trong hỏa long.
-Nhuệ nô lệnh:Cửu Nguyên,dọn lính boss trong hỏa long.

Các cl lính nam 56 khác chỉ đập túi nhuệ binh mới có,đánh quái ko rớt.

*Chức lệnh cấp 72:

-Lệnh thần đao:Hạ Phì,Quan Độ,Tử Ngọ Cốc.Đánh con đao binh lương châu,đao binh kí châu.Tây Bình Nguyên,Đông Thiên Thủy.
-Lệnh chiến chùy:Đông Tả Mã Đài,Anh Tiên Lâm.Đánh con lực sĩ tả mã.Nhai Đình,Bạch Môn Lâu,đánh con lực sĩ lương châu hoặc trường lực lương châu.
-Lệnh thần thương:Tử Ngọ Cốc,Hạ Phì,Quan Độ,Đông Thiên Thủy,đánh con linh cầm thương.
-Lệnh thiết kích:Tây-Đông Thiên Thủy,Thanh Thành Sơn,Quế Lâm,Bạch Môn Lâu,Vân Nam-đánh con tiêu binh.Thiên Tháp 5.Tần Lăng 2.
-Lệnh thần cung:đánh mấy con trưởng cung nam man ở Phụ Cận, Hưng Cổ, Quế Lâm.Đông Bình Nguyên,đánh con ngự cung kí châu.Tử Ngọ Cốc.
-Lệnh thần nỏ:Kì Sơn,Bạch Môn Lâu.Đánh con nỏ binh lương châu,đại nỏ lương châu.
-Lệnh trọng kiếm:Săn boss sv như Mạnh Hoạch,Hoa Hùng,Nhan Lương,Văn Xú vv....Đánh quái ko rớt.
-Lệnh kiếm hào:Tây Tả Mã Đài,Tả Mã Đài,Đông Tả Mã Đài,Anh Tiên Lâm,đánh con tả mã kiếm sĩ hoặc tả mã đại kiếm.Tần Lăng 2.
-Lệnh man giáp:Vân Nam,đánh con trọng cơ sĩ(con cầm cái chùy to tướng ấy) hoặc đánh lính boss voi.
-Lệnh tượng binh:Vân Nam,đánh mấy con voi từ cửa thành về bên trái(góc<<),đánh lính boss voi.
-Lệnh phủ kị:Anh Tiên Lâm,đánh mấy con kị sĩ tả mã(cưỡi ngưa oa quốc).
-Lệnh hổ báo kị:Hỏa long-dọn lính boss.

*Chức lệnh cấp 92:

-Tula đao lệnh:Tửu Tuyền,Trương Dịch.Đánh mấy con lính cầm đao.
-Tula chùy lệnh:Cao Xương,Đại Uyển đánh con trườngkchùy.Cao Tác Sơn,đánh con đấu sĩ la mã.
-Tula Thương Lệnh:Ải Cầm Hải,Cao Tác Sơn.Đánh con chiến sĩ la mã rớt.
-Tula kích lệnh:Vu Điền,đánh con lính phóng lao.
-Tula cung lệnh:Trương Dịch,Tửu Tuyền,Đôn Hoàng.Đánh con lính cầm cung rớt.
-Tula nỏ lệnh:Cao Tác Sơn,Ải Cầm Hải(chỉ nghe nói chứ chưa nhặt đc bao giờ).
-Tula trọng lệnh:La Mã,đánh con kiếm sĩ la mã.Tần Lăng 2.
-Tula hào lệnh:La Mã,đánh con bách phụ la mã.
-Tula man lệnh:Vu Điên,Lâu Lan.Đánh con ô qua giáp rớt.
-Tula tượng lệnh:Ngọc Môn Quan,Thông Lính.Đánh con lính cưỡi voi rớt.
-Tula phủ lệnh:Đại Uyển,Cao Xương góc<<.
-Tula hổ báo lệnh:La Mã Tây,đánh con kị binh la mã.

-------------------------------------


Lính nữ


*Chức lệnh cấp 12:

-Phi đao lệnh:Săn boss Vũ Nữ,Đánh Mấy Con Phi Đao Hải Tặc ở Thọ Xuân Đông Tây, Phi Đao Thủ Hòang Cân Ở Đông Nhũ Nam Hay Nữ Hòang Cân ở Ô LÂm.
-Vũ nương lệnh:Đánh boss bang chủ như Phuốc Hổ,Hoàng Hống,Hồng Đạt.
-Khinh kị lệnh:Đánh con lính nữ cưỡi ngựa ở Đông Đự Chương,Trường An Tây.

*Chức lệnh cấp 36:

-Cận vệ lệnh:Vu Hiệp.
-Thích khách lệnh:Kì Sơn,Tây Thiên Thủy,Hạ Phì.Đánh con võ binh lương châu.
-Vũ cơ lệnh:Đánh kỷ linh,Lưu Chương,Trương Nhậm.
-Ca cơ lệnh:Đánh kỷ linh,Lưu Chương,Trương Nhậm.
-Du kị lệnh:Bạch Môn Lâu,Tây Lương Châu,Mi Ổ,Tổ chim.Đánh con du kị lương châu/kí châu rớt.
-Cung kị lệnh:Bạch Môn Lâu,Đông Lương Châu,Mi Ổ,Tổ chim.Đánh con cung kị lương châu/kí châu rớt.

*Chức lệnh cấp 56:

-Nhuệ du kị lệnh:Bạch Môn Lâu,Tây Lương Châu,Mi Ổ,Tổ chim.Đánh con đại du kị lương châu/kí châu rớt.Ngư Dương.
-Nhuệ cung kị lệnh:Bạch Môn Lâu,Đông Lương Châu,Mi Ổ,Tổ chim,Đông Bắc Bình.Đánh con đại cung kị lương châu/kí châu rớt.Ngư Dương.Dọn lính boss trong hỏa long.

Lưu ý:các chức lệnh lính nữ 56 khác chỉ đập túi nhuệ binh mới có,đánh quái ko rớt.

*Chức lệnh cấp 72:

-Lệnh thần vệ:Hạ Phì,Quan Độ,Tử Ngọ Cốc,Đông Hán Trung.Đánh con cận vệ lương châu/kí châu rớt.
-Lệnh ám sát:Kì Sơn,Tây Thiên Thủy,Hạ Phì.Đánh con võ binh lương châu.Tần Lăng 2.Tây An Định.
-Lệnh chiến cơ:Tây Tả Mã Đài,Tả Mã Đài,Đông Tả Mã Đài,Anh Tiên Lâm.Đánh con tả mã vũ nữ.
-Lệnh nữ linhConfusedăn boss sv.
-Lệnh sói kị:
-Lệnh cung kị:Thiên Tháp 5,đánh con song cung trưởng,cung binh hoặc đánh lính boss Thiên Tháp 5 trở lên.

*Chức lệnh cấp 92:

-Tula vệ lệnh:La Mã,đánh con kì quan la mã rớt.
-Tula ám lệnh:
-Tula cơ lệnh:La Mã,đánh con kì quan la mã rớt.Tần Lăng 2.
-Tula linh lệnh:Ải Cầm Hải,đánh con vũ nương la mã.
-Tula sói lệnh:Vu Điền,Sơ Lặc.
-Tula cung kị lệnh:Đại Uyển góc>>.

#2
ad mở trang đăng ký đi ko sao đăng ký acc đk hjx


Những người đang xem chủ đề này: 2 khách

Color Skins

Change Color:

Background Patterns:

Background Images:

Background Header:

Setting Panel

Main Options: