Địa chỉ cung cấp của bạn:
http://tamquocchi2d.com/forum/syndication.php?limit=15
Dưới đây bạn có thể tạo ra các liên kết cụ thể để cung cấp các nguồn cấp dữ liệu RSS. Liên kết có thể được tạo ra cho tất cả các diễn đàn, mỗi diễn đàn, hoặc cho một số diễn đàn. Sau đó, bạn sẽ được trình bày với một liên kết mà bạn có thể sao chép vào một trình đọc RSS chẳng hạn nhưSharpReader. RSS là gì?
Cung cấp bài viết cuối
 RSS 2.00 (Default)
 Atom 1.0
chủ đề tại một thời điểm

Color Skins

Change Color:

Background Patterns:

Background Images:

Background Header:

Setting Panel

Main Options: