Diễn đàn TQC Private Thanh Long

Phiên bản đầy đủ: nhiệm Vụ Túi Cẩm Nang Vãi Đay
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
nhiệm Vụ Túi Cẩm Nang Vãi Đay

- Khi bạn đạt Level 5 hãy tìm gặp NPC Quân chủ "Tân Thủ Đạo Sư" của thế lực ở 3 thành Thủ đô đổi phẩm.

- Level10 gặp NPC học bạo kích (Tôn Ân, Trương Bao Sư, Tào Chân Sư) của thế lực ở 3 thành Thủ Đô để đổi phẩm.

- Level15 gặp NPC học cưỡi ngựa ở 3 thành Hứa Xương(Văn Hổ tọa độ 155.5), Thượng Dung(Lưu Phong tọa độ 200.5),  Lô Giang(Thiên Hương tọa độ155.5) để đổi phẩm.

- Level30 - Level35 - Level60 gặp NPC Ngọa Long (tọa độ 530.40) ở Nhữ Nam,  để đổi quà, nhận 25 Hóa Công Hoàn và CẩmNang90. (Hóa công hoàn này được sử dụng ở NPC Đại Hồng Lư của 3 thành Thủ Đô)

- Level 90 mở CẩmNang90 ấn chuột phải.