Diễn đàn TQC Private Thanh Long

Phiên bản đầy đủ: Hướng dẫn - Học kỹ năng cao cấp TQC
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Bước 1: Gặp NPC Thầy Nhập Môn để bắt đầu quá trình học tập kỹ năng cao cấp.

Toạ độ NPC Thầy Nhập Môn: 70 - 5 Chợ Lộ Thiên

[Image: 11252010ThayNhapMon.jpg]

NPC Thầy Nhập Môn sẽ cho biết, nếu Anh Hùng muốn học tập kỹ năng cao cấp thì phải nâng một kỹ năng lên cấp 11 trước. 


Chọn lựa lớp nhân vât để làm nhiệm vụ.

[Image: 11252010ThayNhapMon-DoiThoai1.jpg]

Chọn lựa loại kỹ năng muốn thăng cấp lên 11.

[Image: 11252010ThayNhapMon-DoiThoai2.jpg]

Lúc này NPC Thầy Nhập Môn sẽ đưa ra nhiệm vụ cho chư vị Anh Hùng làm, nếu hoàn thành, chư vị Anh Hùng sẽ học tập kỹ năng lên cấp 11.

Bảng nhiệm vụ và vật phẩm nhiệm vụ cần thiết cho mỗi lớp nhân vật.

[Image: 11252010TamQuocChi-NhiemVu-KyNangCaocap.png]

Sau khi tìm được đầy đủ các vật phẩm, chư vị Anh Hùng chỉ cần đối thoại với NPC Thầy Nhập Môn lần nữa và chọn lựa chính xác kỹ năng muốn thăng cấp lên 11 nhé.

Ví dụ: Phương Sĩ chọn lựa kỹ năng Tập Hoả Trụ lên cấp 11.


[Image: 11252010TamQuoChi-PhuongSi-HocKyNang11-2.jpg]

Ngoài ra, lúc này chư vị Anh Hùng sẽ nhận được một vật phẩm hết sức quan trọng, vật phẩm này sẽ dùng cho việc tẩy đi kỹ năng cao cấp đã học và cho phép Anh Hùng học tập kỹ năng cao cấp từ đầu.

[Image: 11252010TamQuoChi-PhuongSi-HocKyNang11-1.jpg] [Image: 11252010019.jpg]

Ví dụ: Phương Sĩ chọn lựa học tập kỹ năng Tập Hoả Trụ lên cấp 15 để học kỹ năng cao cấp hơn của Tập Hoả Trụ là Lôi Hạc Quyết v.v.. Tuy nhiên về sau Anh Hùng không thích Lôi Hạc Quyết mà muốn chuyển sang học tập kỹ năng cao cấp khác thì vật phẩm này sẽ có tác dụng giúp Anh Hùng quên đi tất cả kỹ năng, kỹ năng Tập Hoả Trụ sẽ trở về 10 cấp và chư vị Anh Hùng có thể học tập kỹ năng cao cấp khác.

[Image: 11252010TamQuocChi-NhiemVu-BiKipKyNang.png]


Bước 2: học tập kỹ năng lên cấp 15.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ để học kỹ năng lên cấp 11, chư vị Anh Hùng hãy đến gặp NPC Quan Tổng Trấn để học kỹ năng lên cấp 15.

Toạ độ NPC Thầy Nhập Môn: 80 - 5 Chợ Lộ Thiên


[Image: 11252010TamQuocChi-QuanTongTran.jpg]Chọn lựa lớp nhân vật

[Image: 11252010TamQuocChi-QuanTongTran-DoiThoai1.jpg]

Chọn lựa kỹ năng muốn nâng cấp lên 15

[Image: 11252010TamQuocChi-QuanTongTran-DoiThoai2.jpg]

Chọn cấp độ muốn học

[Image: 11252010TamQuocChi-QuanTongTran-DoiThoai3.jpg]

Lúc này Anh Hùng cần phải cung cấp cho Quan Tổng Trân vật phẩm cần thiết để học kỹ năng lên cấp 15.

Vật phẩm là các loại Kỹ Năng Thư - các vật phẩm này chủ yếu tìm được trong các chiến trận mới như Hoa Dung Đạo v.v..

Bảng nâng cấp kỹ năng lên 15 của các lớp nhân vật.


[Image: 11262010TamQuocChi-NhiemVu-NangKyNang1.png]
[Image: 11262010TamQuocChi-NhiemVu-NangKyNang2.png]


Bước 3: học tập kỹ năng trung cấp.

Sau khi nâng kỹ năng lên cấp 15, chư vị Anh Hùng đã có thể học kỹ năng trung cấp của các lớp nhân vật rồi.

Trước hết chư vị Anh Hùng cần đến gặp NPC Giáo Quan (Toạ độ: 80 - 5 , Chợ Lộ Thiên) để học kỹ năng mới.

[Image: 11262010GiaoQuan.jpg]

Đối thoại với NPC Giáo Quan để chọn lựa lớp nhân vật muốn học kỹ năng mới.

[Image: 11262010GiaoQuan-DoiThoai1.jpg]

Chọn kỹ năng mới muốn học

[Image: 11262010GiaoQuan-DoiThoai2.jpg]

Chọn đồng ý để học kỹ năng mới

[Image: 11262010GiaoQuan-DoiThoai3.jpg]

Bảng kỹ năng mới - trung cấp mà các lớp nhân vât có thể học.

[Image: 11262010TamQuocChi-NhiemVu-KyNangTrungCap.png]Bước 4: học tập kỹ cao cấp.

Để học tập kỹ năng cao cấp, chư vị Anh Hùng cần đến gặp NPC Đô Đốc ở Chợ Lộ Thiên (toạ độ 63-5).

[Image: 11292010DoDoc.jpg]
Điều kiện học kỹ năng cấp cấp là:

1. Nâng kỹ năng trung cấp lên cấp 10 (chỉ tốn điểm kỹ năng).
2. Tìm được bí quyết của kỹ năng cấp cấp.

Bảng học tập kỹ năng cao cấp của các lớp nhân vật:


[Image: 11292010TamQuocChi-NhiemVu-BangKyNangCaocap.png]
Mặc dù đã học được các loại kỹ năng mới (trung cấp và cao cấp), nhưng đôi khi vì sở thích, các Anh Hùng mong muốn chuyển biến phương thức học tập, mong muốn sử dụng một kỹ năng cao cấp khác.

Nhưng các Anh Hùng đã lỡ chọn phương thức học tập rồi thì sao đây ? không lẽ phải chơi lại từ đầu ?

Thật ra chư vị Anh Hùng không cần lo lắng, chỉ cần chư vị Anh Hùng giữ lại các loại bí kíp mà NPC đã đưa cho chư vị Anh Hùng lúc làm nhiệm vụ học tập kỹ năng lên cấp 11 (xem ở trên).

Và tìm kiếm thêm một vật phẩm nữa là Kỹ Công Hoàn là có thể quên đi các kỹ năng cao cấp đã học, sau đó tiến hành học tập kỹ năng lại từ đầu.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ thì hãy đến gặp NPC Đạo Trưởng ở Chợ Lộ Thiên (toạ độ 55-5) để quên đi kỹ năng.

[Image: 11292010DaoTruong.jpg]

Bảng vật phẩm cần thiết để quên đi kỹ năng.

[Image: 11292010TamQuocChi-NhiemVu-BangQuenDiKyNang.png]

Lưu ý: sau khi quên đi kỹ năng thì các kỹ năng cao cấp sẽ biến mất, kỹ năng cơ bản sẽ trở về cấp 10.


Ví dụ quá trình quên đi kỹ năng của lớp nhân vật Phương Sĩ.

Đã học kỹ năng cấp cấp đầy đủ:

[Image: 11292010TamQuoChi-PhuongSi-KyNangCaoCap.jpg]

Đối thoại với NPC Đạo Trưởng để quên đi kỹ năng.


[Image: 11292010TamQuocChi-DaoTruong-ChonLopNhanVat.jpg]

[Image: 11292010TamQuocChi-DaoTruong-ChonKyNangQuenDi.jpg]

[Image: 11292010TamQuocChi-DaoTruong-DongYQuenKyNang.jpg]

Kết Quả: kỹ năng trở về lúc ban đầu.[Image: 11292010TamQuoChi-PhuongSi-QuenDiKyNang.jpg]